Så kom vi da så langt- og det er tilbage igen

En god bekendt af mig har stillet mig nogle spørgsmål om vores rejse gennem reformen og lov 409. Hun har lavet sin eksamensopgave om netop dette – hun skrev følgende til mig for et stykke tid siden.

Hej Gina. Jeg er gået i gang med en kommunum – en kommunal uddannelse på akademiniveau. Jeg arbejder på en eksamensopgave, som skal handle om noget fra min egen arbejdsplads. Jeg har valgt at skrive om lockouten i 2013 og den efterfølgende Lov 409 – og hvad den måske/måske ikke har betydet for lærernes trivsel og motivation. Jeg arbejder på et spørgeskema, som skal sendes ud til lærerne på skolen, og i næste uge har jeg aftalt et interview med xxxxxxxx  Men jeg kunne også rigtig godt tænke mig, hvis du har tid og lyst til at svare på et par spørgsmål omkring emnet. Hvis du har, vil jeg gerne maile dem til dig og have dine svar på mail, hvis det er OK med dig.

Jeg sagde selvfølgelig ja, brænder jo for retfærdigheden.
Nu er opgaven færdig, afleveret og forsvaret, det gav et 10-tal, sådan.
Jeg mener, den er vigtig at få ud i æteren, så andre har mulighed for at læse den, da den er yderst kompetent og gennemarbejdet. Linda mente også det var  en god ide.
Opgaven viser et godt billede af hvad Lov 409 / reform og lockout har betydet for folkeskolen og lærerne.
Tak Linda fordi jeg har fået lov at lægge den ud på min blog.
Fig. i opgaven er ikke kommet med, men opgaven i sig taler sit tydelige sprog.

Eksamensopgave

Indledning

Jeg arbejder som skolesekretær på en folkeskole i Mariagerfjord Kommune. Skolen er en overbygningsskole for elever i 7. til 9. klasse, og det har den været siden en større skolestrukturændring i kommunen i år 2012. Fra dette skoleår 2017-2018 er kommunens 10. klassecenter lagt ind under overbygningsskolen. Vi fungerer i det daglige på 2 matrikler og er udadtil 2 enheder, men indadtil er vi 1 enhed med fælles ledelse. Skolen hedder nu Søndre Skole og MF10 .
Jeg har været skolesekretær siden 1/10-2007, hvor jeg begyndte på den daværende Nordre Skole. Denne skole blev nedlagt i forbindelse med den nævnte skolestrukturændring, og jeg fik job på kommunens nye overbygningsskole, hvor jeg har været siden 1/8 2012.
Da jeg var på Nordre Skole, var jeg den eneste sekretær på skolen. På Søndre Skole var jeg også den eneste sekretær, dog blev der ansat en kontorelev. Jeg har altid set de forskellige personalegrupper: lærere, teknisk service, rengøring og pædagoger som mine ligestillede kolleger, for selv om vi udfører helt forskellige opgaver på skolen, er vi dog fælles om én ting – nemlig kerneopgaven, som på vores skole handler om, at alle elever lærer mest muligt og udvikler sig både fagligt og personligt.
I mit første skoleår på den nye overbygningsskole skulle der forhandles overenskomster for lærerne. Forhandlingerne gik i hårdknude og endte i en 25 dages lockout af alle overenskomstansatte lærere i den danske folkeskole. En lockout, der blev afsluttet via et regeringsindgreb og Lov 409, der siden har defineret lærernes arbejdstidsregler.
Jeg fulgte naturligvis hele forløbet under lockouten, som påvirkede alle lærerne meget. Og jeg har fulgt med i tiden efter regeringsindgrebet og Lov 409, der ændrer forholdsvis meget på den måde, lærernes arbejdstid bliver opgjort på. Herudover medfører Lov 409 også et krav om tilstedeværelse på arbejdspladsen i den fulde arbejdstid. Man talte dengang om, at lærerne nu skulle ”normaliseres”.
Det er mit indtryk, at lockouten, regeringsindgrebet og Lov 409 har fyldt og stadig fylder rigtig meget i mine lærerkollegers liv. Før lov 409 var de i princippet altid på arbejde, forældrene kunne ringe om aftenen, og elevernes opgaver kunne rettes i weekenden. Sådan er det ikke mere. Lærerne har fri, når de går hjem. Men de virker mere pressede end før Lov 409, og de har brændende ønsket sig en ny arbejdstidsaftale. Lærerne løfter en stor del af kerneopgaven på skolen, og jeg har derfor valgt dem og Lov 409 som emne for min projektopgave.

Problemformulering

Jeg vil undersøge, hvordan lockouten i 2013 og det efterfølgende lovindgreb med Lov 409 har påvirket lærernes arbejdsmiljø og motivation.
⦁ I hvilken grad har det påvirket lærernes trivsel og motivation, at deres arbejdstid blev bestemt via et regeringsindgreb og en lov?
⦁ Hvordan føler lærerne sammenhængen er mellem: deres faglighed, krav til undervisning og muligheden for at leve op til disse krav?
⦁ Hvor er lærerne i dag i forhold til de ændringer, Lov 409 medfører for deres måde at arbejde på?

Metodeafsnit

For at få besvaret mine spørgsmål i problemformuleringen har jeg valgt at gøre brug af metodetriangulering. Jeg har lavet en kvantitativ undersøgelse i form af et spørgeskema til mine lærerkolleger på skolen (respondenterne). Samtidig har jeg brugt den kvalitative undersøgelsesform til enkeltinterviews.
Spørgeskema
Min population i spørgeskemaundersøgelsen er mine lærerkolleger. Jeg har valgt at sende ud til dem alle, og det er 39 stk. – altså en totalundersøgelse af min population. Spørgeskemaet består af 21 spørgsmål, hvoraf de første 4 spørgsmål er baggrundsvariabler. Spørgsmålene er grupperet i 2 hovedgrupper, og spørgeskemaet er anonymt (bilag 1).
Spørgsmålene er en blanding af primært lukkede og halvåbne spørgsmål, der alle skal besvares for at komme videre i skemaet. 2 af spørgsmålene er åbne – det ene skal besvares, det andet er frivilligt. Jeg har helt bevidst valgt ikke at have for mange åbne spørgsmål, da det er mere tidskrævende for respondenterne at besvare, og jeg ved, at lærerne har travlt. Jeg håber på den måde at undgå, at for mange ”står af” spørgeskemaet undervejs.
Jeg har brugt SurveyXact til spørgeskemaet, da min kommune har købt adgang til programmet.
Bortfaldsanalyse
Spørgeskemaet er udsendt til 39 respondenter. Rigtig mange svarede den første dag. Efter 5 dage var svarprocenten på 69. Jeg sendte en reminder ud og gav dem 3 dage mere at svare i. Herefter lukkede jeg spørgeskemaet.
Ved luk var svarprocenten kommet op på 92%, hvilket giver et ekstern bortfald på 8%. Kun en enkelt stoppede undervejs, så det interne bortfald er 2,5%. Der blev stoppet ved det åbne spørgsmål, der skulle besvares.
Jeg har lavet min baggrundsvariabel på alder, så de 4 alderskategorier er nogenlunde ligeligt fordelt på antal personer. Da jeg rykkede for svar, kunne jeg se, at det primært var den unge kategori, der ikke havde svaret. Det kan skyldes manglende overskud, at de ikke synes, det er så vigtigt, glemsomhed – heldigvis hjalp det med en rykker, så svarprocenten nu er fint fordelt i de 4 aldersgrupper.
Jeg er meget tilfreds med min svarprocent.
Interviews
Da jeg havde fået ideen til dette emne, lavede jeg et impulsivt researchinterview med en af mine kolleger, der tilfældigt kom ind på mit kontor. Jeg havde ikke planlagt spørgsmål. Jeg fortalte om min ide og spurgte, hvad hun mente om det, og hendes svar bekræftede mig i, at det skulle være mit emne.
Herudover har jeg valgt at lave interviews med yderligere 2 informanter: Formanden for Mariagerfjord Lærerkreds (informant A) og en tidligere lærerkollega (informant B). Det første er afholdt på informantens kontor som et semistruktureret enkeltinterview. Jeg havde forinden interviewet lavet en interviewguide, som blev mailet til informanten (bilag 2). Det andet foregik via mail som et struktureret interview (bilag 3). Denne fremgangsmåde valgte jeg, da informanten bor et stykke væk, og via mit kendskab til informanten vurderede jeg, at det var en god metode til dette interview. Begge interviews er tidsmæssigt gennemført sideløbende med spøgeskemaundersøgelsen.
Validitet
Jeg vurderer, at min indsamlede empiri er tilstrækkelig og gyldig. Via min metodetriangulering har jeg sikret, at jeg har fået tilstrækkeligt med data til at besvare min problemformulering og kunne konkludere herpå. Fordelingen blandt respondenterne er jævn og repræsentativ, og svarprocenten er høj.
Reliabilitet
Da mit spørgeskema er anonymt, mener jeg, at min indsamlede empiri herfra er pålidelig. Ingen behøver frygte, at ledelsen efterfølgende konfronterer dem med deres svar. Jeg er overrasket over omfanget af uddybende kommentarer i de åbne spørgsmål. Det virker som ærlig og seriøs refleksion fra respondenterne, og jeg mener bestemt, det er brugbart i min analyse.
Jeg har optaget mit interview med lærerkredsformanden og efterfølgende gennemlyttet det flere gange. Jeg har transskriberet de citater, som jeg finder vigtige og anvendelige for besvarelsen af problemformuleringen og anvendt dem i min analyse. Jeg er opmærksom på, at lærerkredsformanden er sat i verden blandt andet for at varetage lærernes ve og vel. Men hun kan bibringe opgaven viden, som bygger på kontakt med en langt større gruppe af lærere end blot mine respondenter, og derfor mener jeg, at interviewet er relevant og pålideligt.

Metodekritik
For at blive ”klædt ordentligt på” og kunne stille, præcise, relevante og rigtige spørgsmål både i spørgeskema og interviews mødtes jeg med vores tillidsmand på skolen. Jeg blev opdateret på facts blandt andet i forhold til, hvordan der blev forhandlet akkorder på lærernes opgaver før Lov 409, og hvordan deres opgaveoversigter var udarbejdet før kontra nu. Dette var nyttigt i forhold til formulering af mine spørgsmål.
Inden spørgeskemaet blev udsendt, fik jeg en sekretærkollega på en anden skole i kommunen til at lave pilottest på det. Både for at sikre mig, at det var rigtigt oprettet, men også for at få feedback på spørgsmålene og svarmulighederne. Jeg ændrede svarmulighederne i en del af de halvåbne spørgsmål fra 5 til 4, så det ikke var muligt at vælge ”den gyldne middelvej”. Og jeg omformulerede et par spørgsmål for at undgå, at de blev for ledende.
Jeg mener, at mit interview med formanden for Mariagerfjord Lærerkreds er yderst relevant i forhold til opgavens indhold trods det, at hun er lærernes talsmand.
Jeg havde en klar fornemmelse af, at min tidligere kollega informant B var negativt stemt overfor Lov 409 og dens virkninger, og det fik jeg til fulde bekræftet. Havde jeg kunnet finde en tidligere lærer på skolen, der var positivt stemt, ville det være relevant at lave et interview med vedkommende – men det var ikke en mulighed. I stedet har jeg i spørgeskemaet forsøgt at få mine kolleger sporet ind på, at der også kan være noget godt gemt i Lov 409 og givet mulighed for at reflektere over det i de åbne spørgsmål.
Teori
Maslows behovsteori og Herzbergs motivationsteori
Den mest kendte behovsteoretiker er Abraham Maslow. Maslow er ophavsmand til behovspyramiden, som er en hierarkisk ordnet model over menneskets behov. Behovspyramiden skal forstås sådan, at de mest dominerende behov findes nederst i pyramiden, og mennesket bevæger sig nedefra og opad i pyramiden. Når et behov er opfyldt, bevæger vi os op på næste niveau. Maslows pyramide er udarbejdet i 1940’erne, og bliver af nogle i dag betragtet som en lidt gammeldags måde at anskue tingene på. Maslow selv erkender, at hans behovsteori ikke er en endegyldig sandhed – han mener dog, at den rammer noget, der er fælles for rigtig mange mennesker. (Fjordbak, 2016, s.125-128)
Herzberg er en amerikansk arbejdspsykolog, der især er kendt for sin to-faktorteori fra 1959. Herzberg mener, at der findes to forskellige typer motivationsfaktorer: vedligeholdelsesfaktorer og de egentlige motivationsfaktorer. Herzberg siger, at hvis vedligeholdelsesfaktorerne ikke er opfyldt, vil det medføre utilfredshed hos medarbejderne. Men egentlig tilfredshed opnår vi kun ved hjælp af motivationsfaktorerne. (Op.sit. s.128-129; Revsbech, 2016, s.301-302)
Jeg mener, teorierne er relevante for min opgave, da jeg blandt andet skal undersøge trivsel og motivation.
De 2 teorier og deres indhold ses i figuren:

Fig. 3.6 Sammenhænge mellem Maslows behovspyramide og Herzbergs motivationsteori. (itrojka, 2018)

De seks guldkorn og krav-kontrol-modellen
Forskning viser, at der særligt er seks dimensioner, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø – kaldet de seks guldkorn:
⦁ Mening i arbejdet
⦁ Indflydelse
⦁ Belønning
⦁ Forudsigelighed
⦁ Social støtte
⦁ Krav
De seks guldkorn har alle betydning for arbejdet og arbejdsmiljøet. Det siges om de første fem guldkorn, at dem kan vi ikke få for meget af – anderledes forholder det sig med nummer seks: krav. En forudsætning for at trives i arbejdet er, at du oplever balance mellem de krav, der stilles og de ressourcer, du har til rådighed. (Fjordbak, 2016, s.244-246)
Den amerikanske arbejdsmiljøforsker Robert Karasek udviklede i 1979 Krav-kontrol-modellen. Modellen handler først og fremmest om guldkornene krav og indflydelse og deres indbyrdes sammenhæng. Modellen ser således ud:
(Figur 8.1 Krav-kontrol-modellen, Op.cit., s.246)

Krav-kontrol-modellen består af 2 dimensioner: krav er de belastninger og udfordringer, du står overfor i arbejdet. Kontrol er den grad af indflydelse, du har på arbejdet og den grad af kompetencer, du besidder. Forholdet mellem de 2 ting afgør, om du trives eller bliver stresset. Modellen viser, at du ikke nødvendigvis bliver stresset af høje krav. Hvis du samtidig oplever en høj grad af kontrol, kan det føre til aktivitet og arbejdsglæde. Modsat kan høje krav og en lav grad af kontrol føre til belastning og stress.
Krav-kontrol-modellens styrke er, at den fastholder fokus på arbejdsbetingelserne og lægger op til, at man forholder sig kritisk til de vilkår, man har for at udføre sit arbejde. Modellen er dog også blevet kritiseret – blandt andet for at mangle en subjektiv dimension. (Op.sit. s.246-248).
Jeg mener, krav-kontrol-modellen og de 6 guldkorn er relevante i min analyse både i forhold til arbejdsmiljø og sammenhængen mellem krav og muligheden for at leve op til dem.

Herold Leavitt og diamantmodellen
Leavitt er en amerikansk organisationsforsker og professor og ophavsmand til Leavitts udvidede diamantmodel fra 1978. Leavitt mener, at organisationen er en levende organisme, som skal ses i samspil med omverdenen. Ændringer i omverdenen vil – alt andet lige – medføre ændringer i organisationen.
Det centrale i diamantmodellen er, at ”alt afhænger af alt”. Hvis du ændrer på en af de variable i modellen, skal du være opmærksom på, hvilken betydning, det vil have for de øvrige variabler. (Revsbech, 2016 s.148-149¸ net2change B, 2018)
Leavitts diamantmodel ses her:

Lov 409 er en lovændring fra omverdenen, der påvirker skolen som organisation, og derfor synes jeg, Leavitts model er relevant at anvende i besvarelsen af problemformuleringen.
Dataindsamling/empiri og analyse
I hvilken grad har det påvirket lærernes trivsel og motivation, at deres arbejdstid blev bestemt via et regeringsindgreb og en lov?

Forud for lockouten af skolelærerne i 2013 var et forløb med overenskomstforhandlinger, helt som normalt. Og så alligevel ikke – for folkeskolen skulle reformeres, og det skulle den blandt andet via en længere skoledag og mere undervisning.
Jeg har gjort brug af en univariat analyse. Når jeg i nogle af mine spørgsmål har valgt at fokusere på det faktum, at lærernes arbejdstid er bestemt ved et regeringsindgreb og en lov, skyldes det blandt andet, der er meget fokus på, at ”det hele var aftalt spil”. Lærerne skulle betale for folkeskolereformen, siges der.
”Så var samtalen slut, men fra oktober vidste jeg, at det hele var lagt til rette på forhånd, og lærerne ikke havde noget at forhandle om. Derfor turde jeg også sige offentligt, at den danske model var sat ud af kraft”, siger Kristian Thulesen Dahl til denne bog. (Mathiasen, 2017, s.162)

Når vi snakker om aftalt spil, så har det forholdsvis stor betydning for lærernes motivation, som det ses af dette svar:
Det har været fremme i medierne, at lockouten og regeringsindgrebet i 2013 tilsyneladende var aftalt spil. Har det betydning for din motivation?
Har du følt, at lærernes forberedelsestid skulle være med til at betale for en folkeskolereform?

Lærerne føler i meget høj grad, at de har været med til at betale for folkeskolereformen med deres forberedelsestid.
Kigger vi på, hvilken betydning det har for trivsel og motivation, så får vi følgende billede:
Din arbejdstid er bestemt ved lov og ikke ved overenskomst. Har det betydning for din motivation i jobbet:

Har det betydning for din trivsel i jobbet?

Næsten halvdelen svarer, at det i høj eller middel grad har betydning for deres motivation i jobbet, og endnu værre er det med betydning for trivslen i jobbet – her svarer 69% at det i høj eller middel grad har for betydning for deres trivsel i jobbet.
Kobler vi dette med nogle af de svar, lærerne har givet på, hvordan de oplever regeringsindgrebet og Lov 409 i forhold til deres profession, tegner der sig et billede af en gruppe, der føler sig meget hårdt ramt på både vedligeholdelsesfaktorer og motivationsfaktorer, som vi kender fra Herzbergs teori:
⦁ Vi har alt for travlt. Der mangler tillid og anerkendelse af vores profession
⦁ Mistet integritet, mistænkeliggørelse, mistillid, degradering til lønslave, latterliggørelse og mistet anseelse
⦁ Lærerne blev talt ned i pressen; lærerne er dovne, lærerne har ferie hele tiden. Metodefrihed og frihed til at forberede, når der er overskud og idemylder i hovedet findes ikke mere
⦁ Mindre forberedelse, mindre indflydelse, mindre meningsfuldhed, større afstandtagen til arbejdet, mindre stolthed og glæde ved min egen undervisning
⦁ Mistet tillid mellem lærere og ledelse
⦁ Det omgivende samfund mente åbenbart, at vi lærere var dovne, og at vi ikke fortjener at have arbejdsvilkår som alle andre. Det er utroligt sårende, da jeg mener, vi virkelig gør et stort og vigtigt arbejde. (spørgeskemaundersøgelse, bilag 1)
Det er altså både de faktorer, der skaber egentlig tilfredshed i arbejdet såsom anerkendelse, status og selve arbejdet, og de faktorer, der skal være i orden for at undgå utilfredshed såsom forholdet til leder, og sundhed/trivsel, der er påvirket. Dog med en overvægt på motivationsfaktorerne. (Fjordbak, 2016 s. 128). Sammenholder vi med Maslows behovspyramide er lærerne ramt på ”egobehovet”. Maslow siger, at når de første 3 behov er dækket, vil vi som menneske respekteres og anerkendes. Hvis vi mødes med anerkendelse og respekt, vil vi føle os stærke og værdifulde og bliver i stand til at håndtere tilværelsen. Hvis vi ikke føler os respekterede og anerkendte, vil vores selvfølelse være mangelfuld. (Op.cit, s.126-127). Jeg synes, det fremgår meget tydeligt, at både trivsel, motivation og selvfølelsen er påvirket i høj grad, og udpluk af et citat fra spørgeskemaet indrammer det meget godt:
”Mht motivationen er den jo en svær størrelse, fordi man arbejder med mennesker. Jeg er altid motiveret, når jeg sidder med opgaven. Det er mere den grundlæggende følelse af mistillid fra min arbejdsgiver, der gør det svært at bevare optimismen…og så kan man sige nok så mange gange, at man påskønner os og ved, hvor dygtige og professionelle vi er. For mig er det efterhånden – og desværre – bare varm luft. Så i bund og grund handler det for mig om tid, tillid, respekt og hjertevarme”.

Betragter jeg Lov 409 i forhold til Leavitts udvidede diamantmodel, har vi at gøre med en ændring fra omverdenen, der har haft stor indflydelse på de 4 andre variabler i modellen:
Teknologi: Efter Lov 409 foregår al forberedelse og efterbehandling på skolen. Det betød, at der skulle indrettes lærerarbejdspladser på skolen til alle lærerne, og de skulle vænne sig til at arbejde koncentreret i et stort rum med mange kolleger omkring sig. Disciplin og aftaler omkring ro og orden i rummet skulle opøves. Herudover er der kommet mange flere lovpligtige test af eleverne, som de skal gennemføre og forholde sig til, der er kommet nye fælles mål for fagene og nye systemer, der skal sammenholde det hele, og som lærerne skal bruge tid på at sætte sig ind i og anvende i det daglige.
Struktur: Beskrives som de rammer organisationen arbejder ud fra. Det kan være organisationsplaner, stillingsbeskrivelser og arbejdsinstruktioner. I dette tilfælde er det lærernes opgaveoversigter, der er blevet påvirket. Nu bliver lærernes arbejdstid opgjort én gang om året, og de kan ikke ud fra deres årsplan se hvor lang tid, der er afsat til de forskellige opgaver.
Opgave: Største forandring i opgaver er, at lærerne har fået flere undervisningstimer og mindre tid til forberedelse og efterbehandling.
Aktører: Er medarbejderne i organisationen – i min analyse lærerne, som ændringen fra omverdenen er møntet på og som rammer dem hårdt.
Som nævnt i teoriafsnittet siger Leavitt, at ”alt afhænger af alt”, og pilene i modellen skal illustrere, at ved en ændring i en af variablerne, skal vi huske at tage hensyn til, hvad den medfører af ændringer i de øvrige variabler. Efter min mening er der ikke tvivl om, at hensigten med Lov 409 var at få skabt ændringer i lærernes måde at arbejde på. Jeg kan dog godt være i tvivl om, om lovgivningsmagten bag indgrebet og lov 409 havde forudset den store betydning, det har haft for lærernes arbejdsmiljø, trivsel og motivation. Som informant A siger på et tidspunkt i interviewet:
”Det tror jeg, det er New Public Management i sin grundform – det er value for money – hvor meget kan jeg presse folk – det er bare ikke særligt motiverende, og det er ikke særlig godt for den måde, en skole fungerer bedst på.”
Og det er jeg faktisk ret enig med hende i.
En af respondenterne siger det sådan her: ”Regeringen havde en politisk agenda, som de bare ville have igennem, og de var fuldstændig ligeglade med den skade, det forvoldte. Nogen har lavet en lov, uden at forstå hvilke konsekvenser det har.”

Hvordan føler lærerne sammenhængen er mellem: deres faglighed, krav til undervisning og muligheden for at leve op til disse krav?

En forudsætning for at trives i arbejdet er, at du oplever balance mellem de krav, der stilles og de ressourcer, du har til rådighed. Ressourcer skal forstås bredt og kan være f.eks. tid, metoder og kompetencer, og det vil være individ- og situationsbestemt. (Fjordbak, 2016, s.245)
Krav indgår som et af de seks guldkorn, der har betydning for et godt arbejdsmiljø. I den kvantitative undersøgelse, har jeg spurgt, om lærerne føler, de har den fornødne tid til at udføre deres opgaver optimalt:

20% svarer slet ikke og 43% svarer i lav grad – det er altså 63% af lærerne, der oplever stor ubalance mellem krav og ressourcer i forhold til fornøden tid til at udføre sine opgaver optimalt.

Samtidig har jeg spurgt, om lærerne føler, de har tid nok til forberedelse/efterbehandling kontra tid til undervisning:
Igen svarer 20% slet ikke og 51% svarer i lav grad. Her er det 71% af lærerne, der føler sig kraftigt presset på tid til forberedelse/efterbe-handling i forhold til den tid, der anvendes til undervisning.

Det vil være nærliggende herefter at kigge på, hvordan det står til med lærernes stressniveau. Jeg har spurgt: Har du følt dig stresset på arbejde indenfor det seneste år:

20% svarer, at de meget ofte har følt sig stresset, 57% svarer, at der har de jævnligt – altså igen en forholdsvis høj procent af medarbejdere, der ofte føler stress på deres arbejde.

Hvis jeg sammenholder svarene med den krav-kontrol-model, som Karasek udviklede i 1979, og som er vist i teoriafsnittet, giver det god mening. Karasek siger, at du som medarbejder godt kan tåle høje krav, hvis du samtidig oplever en høj grad af kontrol. Ja det kan ligefrem føre til arbejdsglæde og aktivitet at have det sådan. Men respondenterne oplever ikke en høj grad af kontrol. Og ifølge modellen forholder det sig modsat med høje krav og en lav grad af kontrol. En naturlig følge af denne kombination vil være belastning og stress – præcis som det tyder på i respondenternes svar.
Jeg spurgte min informant B om følgende:
Hvordan oplevede du muligheden for at leve op til de krav, som du selv og omverdenen stillede til dig som lærer? Flere undervisningstimer og mindre forberedelse – hvad gjorde det ved dig og ved dit job?
Uddrag af hendes svar:
”…altså igen mangel på kvalitetsforberedelse. Indrømmer at det første år snød jeg og brugte tid hjemme. Det holdt jeg op med, fordi hvis jeg gør det, arbejder jeg gratis, og det var ikke kollegialt. Resultatet blev til sidst, at jeg blev stresset og syg. Tabte flere kilo og svævede 2 meter over jorden. Mistede lysten til at undervise og valgte til sidst at sige frivilligt op”

Krav-kontrol-modellen er senere blevet udbygget med tilføjelse af en tredje dimension, nemlig social støtte. Høj grad af social støtte reducerer risikoen for stress, mens mangel på støtte forøger stressrisikoen. (Fjordbak, 2016, s.247)
Social støtte indgår også selvstændigt som nummer 5 af de 6 guldkorn. Social støtte handler om, at man får den hjælp og støtte fra kolleger og nærmeste leder, som man har brug for – når man har brug for den. (Ibid, s.245). Dette har jeg ikke spurgt ind til i den kvantitative undersøgelse men drøftede det i stedet med informant A. Hun siger følgende:
”Der bliver indført meget ny teknologi og så er det sådan, at nogle af de ting, det er ikke noget, man lærer på seminariet, så når der kommer unge lærere ud, så får de bare at vide, jamen du må prøve at hænge på og du må få den, du sidder ved siden af i forberedelsesrummet til at hjælpe dig lidt. Dér er der for mig at se et dilemmafyldt farvand i forhold til, at ledelserne ikke har blik for, at den kultur er der ikke mere. I ”gamle dage” da havde vi tid til, når der kom en ny kollega, at sætte os ned og sige, nu skal du se her. Den kultur, den er jo næsten ikke til stede. Det der 1 til 1 mentorstøtte, vi havde i gamle dage, det oplever jeg, det eksisterer ikke derude”.
Hun oplever altså en negativ udvikling i overskuddet til og muligheden for at yde kollegahjælp. Jeg tror, det er rigtigt. Ikke fordi lærerne generelt er blevet et mere asocialt folkefærd, men fordi deres overskud til at hjælpe en kollega aftager proportionalt med at deres følelse af forøget arbejdspres stiger. En af respondenterne udtrykker det således: ”lærerne løber så stærkt, at de er pressede også på overskud”.
Det har været nævnt, at flere og flere lærere vælger at gå på deltid for at få tingene til at hænge sammen. Informant A siger følgende:
”Det er næsten en naturlov, når nogen har været på barsel, at de så ringer her og spørger: hvor mange uger skal jeg gemme, for at jeg kan have drypvis barsel et helt år. Det er det, vi kalder arbejdsrelateret fravær. Der er nogle ordninger, som blev brugt tidligere, men ikke blev brugt i det omfang, som ses nu.”
Jeg spurgte mine respondenter:
Arbejder du fuldtid eller deltid?

Er lov 409 en medvirkende årsag til at du arbejder deltid?

71% af respondenterne på deltid angiver, at Lov 409 er en medvirkende årsag til deres deltidsarbejde (som kan være både ”drypvis barsel” men også almindeligt nedsat timetal.) Det bekræfter, at snakken om nedsat tid for at få tingene til at hænge sammen holder.
Et øget sygefravær er også blevet nævnt som følge af Lov 409. Jeg spurgte informant A om lærerkredsens oplevelse af det:
Vi så en voldsom stigning i sygefraværet efter 2013, og så er det langsomt begyndt at falde igen. Men det er det af flere årsager, tænker vi, uden vi har noget belæg for det, for så skal man have noget statistik at hænge det op på. Men når vi snakker med vores TR’er, så er det vores fornemmelse, at der er en voldsom stigning i folk, der er gået på nedsat tid – og det er det, vi kalder for arbejdsrelateret fravær.
Omkring sygefravær skiller min arbejdsplads sig positivt ud. I vores nyeste kvalitetsrapport fremgår det, at vores sygefravær 2016/2017 lå på 2,8%. Til sammenligning var tallet tilsvarende 4,3% for hele kommunen (Bilag 4). Det kan selvfølgelig dække over, at nogle kommer på arbejde, når de burde blive hjemme, men det er der ikke plads til at gå dybere ind i her – jeg kan blot konstatere, at tallet er forholdsvis lavt.

Ud af alle de forskellige svar kan jeg udlede, at lærerne meget ofte føler sig pressede i hverdagen. Sammenhængen mellem krav og deres følelse af muligheden for at leve op til dem er ikke særlig god. Hvad der også springer mig i øjnene i forhold til et godt arbejdsmiljø, er svaret på, om lærerne oplever at have dårlig samvittighed overfor eleverne på grund af manglende tid:

Hos 51% fylder det en del i bevidstheden og 46% tænker over det ind imellem. Det synes jeg maner til eftertanke.

Hvor er lærerne i dag i forhold til de ændringer, Lov 409 medfører for deres måde at arbejde på?
Som nævnt tidligere under Leavitts model var nogle af ændringerne i lov 409 krav om tilstedeværelse på skolen i hele arbejdstiden samt ændring af opgørelse af arbejdstid til en årsnorm.
Jeg har spurgt respondenterne: Giver din opgaveoversigt dig et klart billede af, hvad der forventes af dig det kommende skoleår?
Lidt mere end 75% af respondenterne, svarer nej. Det er en stor gruppe, der ikke har et klart billede af, hvad der ligger af forventning til udførelsen af de opgaver, der fremgår af opgaveoversigten.

Jeg spurgte informant B, om opgaveoversigten var et brugbart redskab til at skabe overblik og klarhed over, hvad der forventes det kommende skoleår? Hun svarede: ”I min opgaveoversigt var det ikke synligt, hvad de forskellige timer var afsat til, det måtte vi ikke se… Meget stressende”.
Tidligere var opgaveoversigten udspecificeret med afsat timetal til de enkelte opgaver og en beskrivelse af, hvad der lå i opgaven. Savner du det i den nuværende opgaveoversigt? spurgte jeg respondenterne.

Det taler sit tydelige sprog. Kigger vi op i teorien og de 6 guldkorn, er forudsigelighed nummer 4. Forudsigelighed defineres som, at man får de relevante informationer på de rigtige tidspunkter, så ængstelse og uvished undgås (Fjordbak, 2016, s.245).
Jeg talte med informant A om dette, og hun siger blandt andet:
Så er der nogen, der er begyndt at lave beskrivelser – men problemet er jo, at når du ikke ved, hvor meget tid, du har til opgaven, så er det ugennemskueligt, fordi hvis man bare tager de gamle akkordaftaler, og du havde 30 timer til opgaven, så står der lige pludselig de samme ting, men du har kun 10 timer nu. Og det der så er mest grotesk for mig i forhold til snakken om gennemsigtighed og det, der er mest ubehageligt, det er jo, at de fleste ledelser, der sidder og laver denne her planlægning, de har i virkeligheden alle de tal inde bag ved, fordi ellers kan de ikke finde ud af, om det går op. Så de sidder og arbejde med de her tal – de vil bare ikke synliggøre tallene for dem, der skal arbejde efter dem – og det virker jo fuldstændig (pause) ..ja og hvorfor må folk så ikke vide, om jeg får 5 eller 10 timer til opgaven – det forstår jeg ikke.”

Der er også nogle bemærkninger i de åbne spørgsmål:
⦁ Det er uigennemskueligt hvor mange timer, der er til de forskellige opgaver. Deraf utryghed.
⦁ Arbejdsopgaverne er ALDRIG jævnt fordelt over året, og der vil derfor være tidspunkter, hvor man naturligt er nødsaget til at arbejde mere. Men årsnormen fjerner jo nærmest muligheden for at blive kompenseret for den gene, det kan være.
⦁ Jeg oplever, at der kommer lidt mere ind hvert år på vores opgaveoversigter. Det første år kunne man ikke rigtig mærke det, men nu på 4. år er det meget mærkbart, at vi skal løse utroligt mange flere opgaver inden for samme tidsramme.
Ud af svarene kan jeg udlede, at lærerne ønsker noget mere tydelighed i deres opgaveoversigt. Alle på nær en enkelt savner en udspecificering med afsat timetal, og ord som ”utryghed”, ”meget stressende” og ”manglende indblik i arbejdstiden” bruges til at beskrive den nuværende opgaveoversigt.
Så er der ændringen med tilstedeværelse på skolen i hele arbejdstiden. For at finde ud af, hvor lærerne er i dag i forhold til den ændring, har jeg spurgt om følgende:

Lov 409 betyder, at du har fri, når du går hjem. Hele din arbejdstid afvikles på skolen. Hvad mener du om det? (Vælg det udsagn, der passer bedst)

43% savner fleksibilitet eller vil hellere selv bestemme, 40% synes, det er en lettelse at have fri, når man har fri. Så her er respondenterne lidt mere delte end i de tidligere svar. Det er også en af de ting, der er knyttet en del kommentarer til i de åbne spørgsmål. Jeg har valgt nogle af dem ud her, der både er positive og negative:
⦁ Det har givet bedre mulighed for at adskille arbejde og privatliv
⦁ Det er rart at arbejdstiden er bundet på skolen. Sådan har jeg altid arbejdet, og det er dejligt nu at have kollegaer ved hånden.
⦁ Der er helt klart nogle fordele ved at have fri, når man har fri. Men fik jeg muligheden ville jeg nok alligevel arbejde mere hjemme – i hvert fald i perioder. Det ville være rart med mere frihed til at planlægge selv.
⦁ Det er dejligt at have fri, når man går hjem – men vi arbejder med mennesker, og når de unge mennesker har ondt i livet, kan man ikke altid holde fri fra det, selv om man er hjemme.
⦁ Jeg ville sætte pris på større fleksibilitet, men jeg ville lægge den største del af min arbejdstid på skolen.
⦁ Jeg ville ikke genoprette mit hjemmekontor, og jeg ville ikke begynde at arbejde lige så meget som før Lov 409.
⦁ Jeg vil ALTID tilvælge muligheden for selv at bestemme

Der er flere bemærkninger omkring emnet, men sammenfatter jeg essensen, er der et stort ønske om større fleksibilitet og muligheden for selv at kunne vælge til og fra i forhold til at arbejde hjemme.
Det er guldkorn nummer 2 Indflydelse, som er i spil her. Indflydelse handler om muligheden for selv at bestemme i dagligdagen og om at kunne påvirke sin arbejdssituation, fx arbejdstid og pauser (Fjordbak, 2016, s.245). Og det er der sket en stor indskrænkning i med Lov 409.
Konklusion
Det har været meget spændende og tankevækkende at forsøge at løfte sløret og kigge ind bag lærernes arbejdsmiljø, motivation og trivsel.
Jeg ser en gruppe af mennesker, der føler sig meget hårdt ramt på sin profession. Ord som mistillid, overgreb, manglende anerkendelse, mistet faglig stolthed og latterliggørelse bliver nævnt mange gange, når lærerne skal beskrive, hvordan de har oplevet regeringsindgrebet og Lov 409. Det har haft en negativ påvirkning for både motivation og trivsel. 77% har meget ofte eller jævnligt følt sig stresset indenfor det seneste år, og jeg ser en stor ubalance i forholdet mellem de stillede krav, og lærernes følelse af muligheden for at leve op til dem – en negativ udvikling for arbejdsmiljøet.
Jeg ser også et generelt billede af, at lærerne savner en større frihed og mulighed for selv at vælge, hvor og hvornår de forbereder sig. Og så savner de stort set alle sammen tid til forberedelse og efterbehandling. De synes, de har været med til at betale for folkeskolereformen via en del flere undervisningstimer og mindre tid til at lave spændende og ordentlig undervisning. Og det går også ud over eleverne, der får dårligere undervisning. Ord som fabriksmentalitet og fabriksarbejde bliver nævnt, og det er ikke særligt positivt, når vi arbejder med mennesker.
Lockouten, regeringsindgrebet og Lov 409 har altså haft en meget stor betydning og fylder stadig meget i lærernes bevidsthed. De tænker jævnligt over det, og de giver udtryk for, at de ikke synes, de kan levere et ordentligt stykke arbejde længere. De er præget af dårlig samvittighed overfor eleverne, og hele 51% svarer, at det fylder en del i deres bevidsthed – 46% tænker over det ind imellem. Det er meget, og det kan ikke være særlig sundt. Som en af respondenterne skriver: ”Jeg skal hele tiden gå på kompromis med mig selv i forhold til, hvad der ville være godt/lærerigt for eleverne, og hvad der er tid til at forberede”.
Jeg vil gerne afrunde min konklusion med noget, informant A sagde. Jeg synes, det er ”spot on”:
”Det der med at det er en lov og ikke et forhandlingsresultat – det er jo det, som altid er i forhold til aftaler, at hvis noget er en aftale, så er vi forpligtet begge to. Hvis jeg dikterer dig noget – så er det kun mig, der er forpligtet. Så gør du det, du bliver dikteret. Arbejdsgiverne har haft mulighed for – ved regeringens hjælp – at diktere os denne her måde at arbejde på. Og det gør jo, at folk de klapper hælene sammen og arbejder på den måde. Men noget af arbejdsglæden og noget af det at ta’ ansvar for, at det er sådan her, det er – det oplever jeg, at der er mange, der frasiger sig. ”Jamen det er jo deres ansvar – det er dem, der har valgt det”.
Det er ikke altid indholdet af en aftale – det er mere signalet med en aftale.”

Perspektivering
Når jeg skriver, at det både har været spændende og tankevækkende at arbejde med dette emne, er det blandt andet, fordi det er kommet lidt bag på mig, hvor påvirket mine kolleger stadig er af lockouten og Lov 409. Jeg var godt klar over, at det fylder meget – men nok ikke SÅ meget på så mange parametre.
Indholdet i alle de personlige bemærkninger, som er knyttet til spørgeskemaet får mig til at tænke over, om de, der har lavet Lov 409 og stod bag det hele – hvis man skal tro bogen ”Søren og Mette i benlås” – mon havde forventet og forudset SÅ stor en påvirkning af lærernes arbejdsmiljø.
Det kunne være interessant at undersøge, om vi så også har fået en bedre folkeskole ud af det. Lærer eleverne virkelig mere? Er de blevet dygtigere? Det er meget relevant at finde ud af. Var det prisen værd? fristes man til at spørge.
Man kunne også tage en ledelsesvinkel på det. Hvordan har det været at være skoleleder under Lov 409? Skolelederne er jo også blevet underlagt reglerne og skal lede skolen og personalet ud fra de ændrede vilkår.
Og hvad får det mon af betydning, at lærerne endnu en gang blev meget skuffede i de nyligt overståede overenskomstforhandlinger. De gik efter en arbejdstidsaftale til erstatning for Lov 409. Det fik de ikke. De skal leve med loven 3 år mere, mens en undersøgelseskommission skal afdække, hvordan arbejdstidsregler kan understøtte god undervisning. Det var der meget stor skuffelse over, og resultatet af afstemningen afventes med spænding.
Der er nok at tage fat på.

Hvor er vi på vej hen?

Per B. Christensen flankeret af den nye KL-formand Jacob Bundsgaard og LC- og lærerformand Anders Bondo Christensen.

Billedresultat for lærernes arbejdstid kommission

En kommission består af en gruppe personer der er udnævnt på et højt niveau, og som har til opgave at undersøge og afgive betænkning om et bestemt problem. Der findes ikke en entydig definition på begrebet politisk kommission, men flere forskere har forsøgt at opdele kommissioner efter typer.
Som der står er der mange typer.
Her er der tale om en”undersøgelseskommission”, som vi skal se som et tillidshverv i forhold til lærernes arbejdstid.

OK18 fik sit gennembrud og lukkede ned med flere tilfredse ”kunder”, men lærerne fik ikke ændret på arbejdstiden.
Lærerne er fortsat gidsler, og det bliver de ved at være, indtil den nedsatte kommission om 3 år beslutter om det har været godt eller dårligt. Hvad sker der så til den tid?
Finder kommissionen ud af, at det jo er gået fint i de 7-8 år, der kommer til at gå, inden der kommer et endeligt svar.
Mange lærere har forladt folkeskolen, og hvor mange vil yderlig forlade forlade folkeskolen, inden kommissionen er nået til en konklussion?

Kommissionen skal ledes af Per B. Christensen, som er uddannet lærer og har indgående og god kendskab til skoleverdenen. Det må jeg stille spørgsmålstegn ved.
Når jeg ser på Per.B.Christensens CV er det nu en rum tid siden, manden var aktiv ude i det virkelige liv.
Han er uddannet i 1981, hvor han er aktiv lærer på gulvet i 5 år.
Virkeligheden er så sandelig en anden nu, og jeg vil vove at påstå, at de sidste 4 år skal mærkes på krop og sjæl før,  det er til at forstå den verden, der er nu ude i skolerne.

En lærerkommentar som jeg faldt over i forbindelse med at skrive dette indlæg:
Kommentar fra en DSB seniorkonsulent:”Nu skal I som lærere ikke bare tro, at det kun er jer der ved, hvordan tingene hænger sammen.”
Svar:
Der er jo også mange “udenforstående”, der mener at vide, hvordan DSB hænger sammen. Mon ikke de, der arbejder indenfor DSB er de, der har den bedste viden om, hvordan tingene hænger sammen i DSB.

Jo, det er os på gulvet, i den virkelige verden, der hver dag må håndtere hverdagen, så jo hr. DSB seniorkonsulent, jeg tror, vi ved bedre.

1981-1985: Lærer på Blæsenborgskolen i Maribo og leder i Maribo Ungdomsskole (i en del af denne periode også medlem af kredsstyrelsen for DLF kreds 65).
1985-1998: Udviklings- og kontorchef i Storstrøms amt.
2001-2009: Formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF).
2008-2012: Formand for følgegruppen der kom med forslag til ny læreruddannelse.
Kilde:
https://www.avisen.dk/blaa-bog-per-b-christensen-skal-loese-laererkonflikt_496683.aspx

Hvem skal ellers være en del af kommissionen? Det kan jeg faktisk ikke svare på, udover nedenstående.
”Det skal være både praktikere og teoretikere, folk der kan tænke i helheder og evne at finde løsninger”, sagde han (Per B. C.) og pegede på, at kommissionen ikke vil arbejde uafhængigt, men i tæt dialog med skolens aktører, og at der derfor blandt andet lægges ud med en række dialogmøder efter sommer.”

https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/nyheder/2018/laererarbejdstid-kommisionsarbejdet-skudt-i-gang/

Undersøgelseskommissionen skal ledes af en kommissionsformand, som har beføjelser til at indkalde parterne til drøftelser eller forhandlinger i perioden. Afdækningen skal ende ud i en rapport, som skal danne baggrund for KL’s og lærernes forhandleres aftale ved overenskomstkomstforhandlingerne i 2021.

Spændende fremtid for folkeskolen, eller spændende er nok så meget sagt. Foruroligende er nok det rette udtryk.
Jeg er gået fra at være udskolingslærer til indskolingslærer, forskellen er den samme. Det faglige niveua er anderledes, men trætte elever, lange skoledage og stressede lærere er det samme.
Jeg hører de samme ting, nu på en anden skole, som før.

“Jeg har svært ved at nå tingene”
“Der er for lidt forberedelsestid til alle opgaverne”
“For mange møder, for lidt undervisning”
“For meget kontrol med tiden fra ledelse”
“Manglende tillid til at arbejdet bliver gjort”

Det er fra lærernes side – eleverne falder bare ned af stolene efter  5 lektioner-inklusionen har ikke gjort det bedre- osv……..

Drømmescenariet med fred og ro og 2 lærere

Billedresultat for indskolingen

 

 

 

“Kommission, se under syltekrukke.”

Jasmin Bachs billede.
Lærerne er ikke vrede – vi er dybt skuffede

Vil helst ikke sige “Hvad sagde jeg”- men gør det altså alligevel-

Efter 4 år med reform og arbejdstid skal en kommision afgøre om det har været dårlige, eller gode år for lærerne. Det skal de så lige have 3 år mere til at finde ud af.
En god ven kommenterede mit  FB indlæg:
“Kommission, se under syltekrukke.” Kan det siges mere passende? Nej, vel?
Gider faktisk ikke skrive en længere afhandling om dette stykke Danmarkshistorie, det er næsten for pinligt for landet.

DLF var jeg ikke færdig med Jer, så er jeg det definitivt nu.
Nåede lige at betale mit lån kr. 18.000,- tilbage 2013`s overgreb.

Har tit spurgt mig selv om, hvorfor nægtede vi ikke at gå på arbejde igen?
Så havde vi måske haft lidt større gæld/ lån, men ville så nok bedre kunne se os i øjnene og bevare vores selvværd.

Hvorfor ser Bondo så tilfreds ud??
Anders Bondo må jo mene, det er en glimrende ide og forventer åbenbart,
at lærerne er forstående over den aftale, han han sagt ja til.
Jeg kan kun gentage, at jeg er glad for, at jeg skiftede DLF ud med en anden fagforening for 6 mdr. siden.

Hvad skal den kommision bevise, som ikke allerede er bevist ved bl.a. lærerflugt fra folkeskolerne, stressede og deprimerede lærere, fordi vi ikke kan forberede en kvalitets undervisning, som vi kunne før reform / arbejdstid. Elever der ikke trives i reformen, som er forbundet med arbejdstid- lange skoledage osv.

Kort sagt Folkeskolen er på nedtur. Privat skolerne på optur.
Jeg er selv en af de lærere, der har sagt op.
(Er så lige på job igen, fordi jeg mødte jobcentret. Så pest eller kolera)

Citat:
»Vi har siddet i fem måneder og forsøgt at finde hinanden, og det har vi ikke kunnet.
Vi må have et bedre grundlag for at træffe en afgørelse, og det er, hvad vi gør nu«, siger de kommunalt ansattes topforhandler.
Til det formål har parterne i stedet nedsat en undersøgelses kommission,
der skal kulegrave lærernes arbejdstid frem mod de næste overenskomstforhandlinger i 2021.
Undersøgelseskommissionen skal blandt andet »afdække og understøtte lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen«

Kilde: https://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/art6475181/L%C3%A6rerne-f%C3%A5r-ingen-ny-arbejdstidsaftale-skal-kulegraves-de-n%C3%A6ste-tre-%C3%A5r

Hvilken sang synges der ude i den store verden?

Ny dansk duo, enkelt medlem af gruppen erstattet med Sofie – de hitter med sangen ” Lockout igen”, dog uden Corydon.

Det er morgen, søndag kl. er 7.18, og den er så i ”virkeligheden” 6.18.
Sommertid er sat ind, havemøblerne er sat ud. Det er ikke særlig forårsagtig, lige bortset fra måden fuglene synger på, og det er en dejlig sang.
Hvilken sang synges der ude i den store verden.

Ude fra den store verden hører vi om ubådssagen, våbenlov og demonstration i USA, Blachman for en over næsen af Sanne, og en del andre ligegyldige opdateringer.
Hvad med forhandlingerne OK 18, her kommer der ikke mange opdateringer. Jo, at det er svært at nå til enighed. Det ved vi godt, tak. Hvorfor kan der ikke briefes ud til folket, det ville da være rart med en hotline, der melder ud. Ja, der er en, men ikke dybdegående.

Tilbage i 2013 sparede kommunerne 1,3 milliarder kroner i lønninger til landets folkeskolelærere i de tre en halv uge, som lockouten varede.
5516 lærere på 171 folkeskoler fordelt på 10 kommuner er udvalgt til at skulle strejke, hvis ikke det lykkes parterne at blive enige om en aftale.
Så har Sofie Lødhe jo lovet lockout, og det betyder, at lærerne igen skal til at låne penge for at overleve, som vi måtte i 2013, og som vi i øvrigt lige er blevet færdig med at betale tilbage.

En minister har godt kr. 1.171.318 kr. i løn om året plus det løse, som fradrag til bolig, bil, rejser m.m.
Ekstra privilegier – pension til ministerbørn:
Hvis pensionerede ministre har børn under 21 år, så får børnene et børnepensionstillæg på 15.861,42 kr. (pr. 1.april 2014).  Siden 2000 har ministre først kunnet få ministerpension og evt. børnepensionstillæg fra efterlønsalderen.
Pensionsalder: Et enkelt år som minister udløser retten til livslang ministerpension.
Til forskel fra resten af befolkningen, der må vente til folkepensionsalderen, kan ministrene få ministerpension allerede fra efterlønsalderen.

Pensionsbeløb: Ministerpensionens størrelse afhænger af, hvor længe man har været minister. Bare ét år som minister udløser lige så meget i pension som ni år som statstjenestemand. Efter otte år som minister får man samme pension, som en statstjenestemand optjener på 37 år.

Skal nok spare jer for at gå til yderligheder med frynsegoderne, det her er i og for sig også rigeligt, når vi ser på, at offentlige ansattes løn, pension og børns privilegier ligger langt under dette.
Hvad er det der driver samfundet? Lærerne, sygeplejerskerne, politi, renovation, plejepersonale, børnehaver og vuggestuer og en endnu længere liste at mennesker, der får hjulene til at dreje rundet, så politikkerne har et job. Vi kan sådan set være uden dem, men kan de være uden os?

Torben Chris på TR-stormøde i Fredericia. Han har fundet en løgholder, så løgene kan blive ensartede.
Et gribende godt billede på vores samfund, og den kurs folkeskolerne har haft de senere år. Jeg kan simpelt hen ikke begribe, at vi ikke vælger at nægte at strejke – konflikte- eller blive lockoutet.
Her må jeg godt nok fremhæve præsterne, kristen eller ej, de nægter at lukke folket ude af kirken.
Hvad ville det værste scenarie være, hvis vi fortsatte hverdagen, trods sommertid og andre mærkelige tiltag?

At vi ingen løn får, det får vi alligevel ikke, og det vi får fra f.eks. DLF skal betales tilbage. Jeg ved HK érne får fuld løn, og de er en ret stor gruppe.  Hvad andre fagforbund vælger, har jeg i skrivende stund ikke lige styr på. Så hvorfor ikke gøre noget helt andet? Vi skal ikke bare være brikker i et stort spil, og slavisk holde os til de regler, andre bestemmer for os.

Like a puppet on a string…

Ok, OK18, så er spørgsmålet, bliver der konflikt / lockout?

Det er lidt tid, siden jeg har skrevet noget. Det er jo lidt af et arbejde at være arbejdsløs, eller halvtids ansat og samtidig holde styr på verden udenfor.

Kontrol!  Kontrol! Kontrol!

Så skulle mit knæ opereres igen og det kostede 21 sygedage, som udløste præmien, at jeg skulle møde til samtale i a-kassen, selv om jeg stadig er i arbejde og er startet igen. Måtte sige nej til 2 vikartimer.
Nu var de lidt imødekommende trods alt, så i stedet for 2 timers møde, slap jeg med 50 minutter, men så havde jeg også hjemmearbejde med mit CV, som skulle “opdateres”, det tog et par timer.

Jo, der skal sørme være orden i tingene, bureaukrati skal holdes i gang. Dog er jeg så heldig, at jeg er tilbudt arbejde i et halvt år, måske et helt år.
Ny udfordring i indskolingen.
Kan jeg klare jobcenter, jobnet, a-kasse og ansøgninger igen igen, så kan jeg vel også klare indskolingen, trods min udskolingserfaring.
Det er lettere at gå på arbejde, end være tilmeldt jobcentret, vil jeg lige understrege, hvis nogen skulle blive fristet.

I mit sidste indlæg talte jeg om Den Trojanske Hest. Den er ved at blive lidt gennemsigtig. Den indeholder en lockout, en trussel.
Det er politik, ja, men det er efter min opfattelse sku også en børnehave, eller er det diktatur?

Sofie Løhde udtaler, efter der er varslet konflikt fra den 4. april, at de svarer igen med en lockout. Lockouten vil berøre så godt som alle statsansatte. Ifølge ministeren er der i alt 180.000 statsansatte. Afgørende områder som efterretningstjenesterne er friholdt.
Mistanke om aftalt spil.
Arbejdsgiver og lovgiver, samme kasket, kan man det? Sofie Løhde er minister for “offentlig innovation”.

Parterne er uenige om lønstigninger til offentligt ansatte, den betalte frokostpause og ikke mindst lærernes arbejdstid, der siden 2013 har været bestemt ved lov.

Vi har kigget de faglige organisationers strejkevarsel igennem, og det er tydeligt, at der er spekuleret i at strejke der, hvor det gør mest ondt, siger Sophie Løhde og fortsætter:
– Jeg er klar over, at sådan en lockout er en stor ting. Men jeg ser ingen anden udvej.

Et af punkterne betalt, eller ikke betalt frokostpause. Som lærer kan det diskuteres om vi overhovedet har frokostpause, eller om vi ikke bare snupper en mad i farten, mens man tager gårdvagten, eller skal snakke med en elev, kopiere til eleverne, eller tale med en kollega om skole relateret stof, som ikke kan vente.

Jeg har ikke lyst til at arbejde for en stat, hvor man tramper på sine ansatte, som en elefant i en porcelænsforretning.
Denne sætning kommer fra en “nyuddannet” lærer, 3 års erfaring.

Som mange andre nye, såvel som erfarende lærere, står vi og undre os.
Vi har et vigtigt job med at danne og uddanne samfundets kommende borgere.
Mine to børnebørn er henholdsvis 6 mdr. og 4 år. og jeg må tilstå, at jeg er bekymret for deres kommende skolegang, og har meldt ud til mine piger, at måske skal de vælge en privatskole til deres drenge, hvis de ikke har en god folkeskole området.
De fremtidige job de kommertil at møde, kender vi slet ikke i dag.

For en del år siden talte vi meget om, at hvis vi ikke passede på, endte vi med A og B elever. Nu kan det ende med A, B og C elever.  Privatskolerne får tilført flere penge, folkeskolen får færre penge og lærerne har ikke forberedelsestid nok.
Eleverne har meget lange dage, hvilket er hårdt for de elever, som ikke er så stærke faglige.
Inklusionen som kom lige før reformen, har ligeledes sat spor, og det er ikke positive spor hele vejen.

Lærerne søger væk fra folkeskolen, eleverne søger over til friskolerne og privatskolerne.
Fra 2013  – 107.413 elever, til 2017 – 120.636 elever er der en
stigning på 13. 223 elever, der har søgt privat – eller friskoler.
Som det ses på tabellen, er der en jævn stigning fra 2013-2017.
Så det taler jo sit helt eget sprog.

Friskoler og private grundskoler 2013

107 413

2014

110 781

2015

115 520

2016

118 493

2017

120 636

 

Så er det hele et spil for galeriet. Forhandlinger på statens betingelser igen, som i 2013. Kan ikke helt forstå, at staten tager os for totalt “idioter”, at de tror, vi ikke ser og hører.
Måske er de bare “magten”, og vi er “folket“, og de er fuldkommen ligeglade med,  hvad vi tænker og mener om situationen. Uhyggelig tanke, ikke?

Like a puppet on a string

 

 

Den trojansk  hest – krigslist – skjult dagsorden?

Den trojansk  hest – krigslist – Hvad gemmer sig i Den trojansk  hest?

I dette indlæg vil jeg ikke gå i dybden, det er ikke nødvendigt. Vi ved jo godt, hvad det handler om.  Det er et potpourri af den seneste tids overskrifter og debatter.
Hvorfor kalder jeg det Den trojansk  hest?
Der serveres noget for os, men hvad er der i?

Lønforhandlinger og solidaritet med andre fagforeninger f.eks. vil SOSU og pædagoger have mere i løn, og det er da forståeligt.
Det, der halter er, at rygterne siger, at der skal tages fra lærerne. Hvad siger fagforeningerne til det?

Relateret billede0. kl. skal have stop-prøver. Ja, stop nu lige op og tænk!

Privatskolerne skal fritages fra prøverne- hvorfor?
Privat skolerne modtager 75 procent af de gennemsnitlige udgifter per folkeskoleelev i offentligt tilskud.
Desuden betaler forældrene skolepenge, så privat skolerne ofte vil have en noget større dækning pr. elev end tilfældet er i folkeskole.

Kilde: https://www.b.dk/nationalt/regeringen-giver-flere-penge-til-privatskoler

Det skal være lettere for handicappede og for børn med behov for specialundervisning at gå på privatskole. Det ønsker regeringen, der i sit forslag til finanslov forhøjer statstilskuddet til privat skoler ved at målrette pengene til undervisning af elever med særlige behov.

Stof til eftertanke. A-B-C elever / mennesker

Folkeskolerne skæres ned, men skal yde mere. I 2016 lød ordene som følgende:
Nedskæringer på skoleområdet gennem de næste år. Det bliver sandsynligvis konsekvensen af den aftale om kommunernes økonomi, som regeringen og KL indgik fredag aften.
“Aftalen kommer med stor sandsynlighed til at betyde serviceforringelser på blandt andet folkeskoleområdet”, siger økonomisk konsulent i Danmarks Lærerforening (DLF), Lars Salmonsen.

“Aftalen er nemlig skruet sådan sammen, at der i bedste fald vil være nulvækst i kommunerne i 2017 og de følgende år. I værste fald vil der være minusvækst”, tilføjer han og fortsætter:
“Og begge dele vil sandsynligvis komme til at gå ud over skoleområdet, for kommunernes udgifter til ældre og flygtninge vil vokse de kommende år, og så må kommunerne jo hente pengene andre steder, for eksempel på skoleområdet”.

Kilde: https://www.folkeskolen.dk/624619/hjerneforsker-testkulturen-foerer-til-dummere-boern

Hjerneforsker: Testkulturen fører til dummere børn

og en del kede af det børnRelateret billede

Mange skoleledere fortæller ifølge Politiken, at lærermanglen har konsekvenser for kvaliteten af undervisningen.
Hver sjette lærer i folkeskolen har ingen læreruddannelse. Per Fibæk Laursen, professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, mener, at det giver grund til bekymring, skriver avisen

Kilde: https://www.avisen.dk/dermangler-folkeskolelaerere-i-hele-landet_479792.aspx

Hav tillid til, at lærerne er godt uddannet og i stand til at levere god undervisning – og giv dem friheden tilbage. Sådan lyder det i et opråb på Facebook fra professor Lene Tanggaard.

kilde: https://www.folkeskolen.dk/624701/professor-giv-laererne-friheden-tilbage

Relateret billede

 

 

Cause they are living on a jet plane, and we are left behind.

Nå, jeg er ikke gået helt i stå, troede det lige et par uger. Nu kan jeg se, at Finland er i horisonten.
Folketingets Undervisningsudvalg har været på en inspirerende udvalgstur til Finland for at få mere viden om den finske folkeskole og ikke mindst den finske universitetsbaserede læreruddannelse.

Billedresultat for jet plane

Hvad har Canada nu gjort.  Prisen var da høj nok.
Hvad Finlands turen kommer til, eller har koster, forlyder historien ikke noget om.

Horsens kommune måtte lægge 2,5 mill. på bordet til Canada-turen.

Rudersdal Kommune 30.000 kr. deltager. Her var det Skoleledere samt fire embedsmænd. Desuden to repræsentanter fra faglige organisationer (BUPL og DLF). (Hvor mange skoleledere de sendte afsted, står uskreven)

Esbjergs  seneste tur var i marts 2017, hvor en en delegation på 33 personer var afsted. Turen, der inkluderede en heldagstur til en af Canadas største seværdigheder, Niagaravandfaldene, endte med at koste over 630.000 kroner. I 2015 var der ligeledes sendt en delegation afsted. Det kostede 240.000 kroner.

I Mariagerfjord Kommune faldt det flere byrådsmedlemmer for brystet, at kommunen i oktober har sendt en 52 mand stor delegation til Ontario til en samlet udgift på 1,3 millioner kroner, samtidig med at kommunen har måttet skære ned. Her var der ingen lærere med.

Det samlede budget sådan rundt regnet Ifølge rundspørgen har studieturene i alt kostet cirka 11,5 millioner kroner, her er der tale om 29 kommuner og 700 politikere og embedsmænd + det løse.

En modebølge kaldes det blandt andet, og som  Professor Per Fibæk Laursen udtaler: ” Nogle gange kan man godt undre sig over, hvad der kommer ud af sådan nogle besøg.”

Ja , jeg undre mig også rigtig meget, og som jeg i et tidligere indlæg skrev, ville det være både billigere og bedre at kaste blikket på Finland.
Ikke fordi vi skal kopiere hverken det ene land eller det andet, vi skal finde vores egen folkeskoleform. Og imens  privat skolerne vinder frem, for nu har mange forældre fået nok.
Desværre er løbet nok kørt. Folkeskolen, som var en af verdens bedste, døde i forsøget på, at blive noget den rent faktisk var.

Der har så lige her i september været et hold afsted igen, men denne gang til Finland. (Mon de har læst min blog ?)

06.09.2017
Folketingets Undervisningsudvalg har været på en inspirerende udvalgstur til Finland for at få mere viden om den finske folkeskole og ikke mindst den finske universitetsbaserede læreruddannelse.
Udvalget havde følgeskab af undervisningsminister Merete Riisager (LA), og det blev til tre dage med masser af diskussioner med finnerne om lærerfaget, PISA-undersøgelser, skoledagens længde, nationale test, disciplin, faglighed – og ikke mindst politikernes rolle i forhold til styring af skolen.

Har lidt svært ved at blive ved med at tage det alvorligt. I 90`erne var det New Zealand, så Finland, så Canada og nu Finland igen.

Samtidig er lærerne blevet taget så grundigt ved næsen, af den danske regering ved at trække en reform / arbejdstid ned over os. En handling som mange af os, stort set de fleste havde en fornemmelse af, var aftalt spil. Hvilket jeg flere gange har argumenteret for  på min blog, og nu hvor det faktisk er blevet lagt frem i lyset, er det stadig meget diset og utydelig.

“Når mediernes krav til dokumentation lægger virkeligheden i benlås; Når på-den-ene-side-på-den-anden-side journalistik legitimerer åbenlyst absurde synspunkter; Når magthavere kan diktere hvad debatten skal handle om, blot ved at holde kæft… så er det os — offentligheden — der taber.” citat fra Peter Kofods Folkeskolen i benlås. 

Det er dog utroligt. Det vælter ned fra himlen med krystalklare beviser på, at lærernes blev “mobbet” i skolegården af de tunge drenge.
Men nej, det skal bevises, bevises.
Sort på hvidt- men sker det? Jeg venter spændt på det videre forløb. Ville lyve, hvis jeg  sagde, at jeg troede på, at det bliver lagt frem på bordet til fælles læsning.

Nu forhandles der snart om løn og arbejdstid igen – OK 18.
Min krystalkugle gløder og den sorte gryde er sat over ilden. Spændende fremtid venter både lærerne, eleverne og forældrene.

Sommetider har jeg det, som jeg ikke er fra denne planet.

Har været til samtale hos en sagsbehandler på jobcentret. Er lidt flov over mig selv. Jeg blev en anelse ophidset over at skulle møde op. Frustreret, da jeg er i arbejde. Vred, fordi jeg spiller min tid.

Træt og syg, fordi man sygemelder sig ikke bare. Det er mere kompliceret at sygemelde sig, end det er bare at møde op.
Sagsbehandleren ville vide, hvorfor jeg var syg? Jeg så forbløffet på hende, tog en dyb indånding, og udbrød så med slet skjult harme, at det nok var fordi, jeg skulle rende fra Herodes til Pilatus og tilbage igen. I stedet for at jeg kunne tage hjem og slappe af efter jobbet og være sammen med min kæreste.  Eller besøge min syge mor.

Sandheden er nok mere, at ny skole, nye elever, nye bakterier og så er det influenza tid.

Som før fortalt har jeg et deltids job på en skole i nærheden og mindst frem til jul. Ingen kender dagen før natten er gået. Ikke at planlægning er dårligt, slet ikke, men med plads til forandring. Det er en del af det at være lærer også, og det er her filmen er knækket med reformen og arbejdstid.

Måtte sige nej til 2 vikartimer for at komme til samtalen, en samtale jeg i sidste uge måtte ændre, fordi jeg havde fået arbejde, og samtalen var i arbejdstiden.

Stadig er der ingen, der har forstået, at når jeg som lærer har f.eks. 20 lektioner, er der 6,7 lektioner til forberedelse, sådan rundt regnet. Så med transport frem og tilbage + lektioner og forberedelse er det over 30 timer om ugen.
I samme åndedrag skal du stadig søge 2 job om ugen, uanset. Her blev damen også lidt tavs. Fortalte hende at jeg havde søgt job som musik – og matematiklærer i indskolingen/ mellemtrinnet.
Jeg kan intet af det, jeg er udskolinglærer,og har hverken matematik eller musik som linjefag, men jeg skal jo søge.

Har også søgt job som chef for koordinering af Pcv-rørlægning, er jo også udannet teknisk ass., fortalte jeg hende. Hun så skeptisk på mig, og jeg havde faktisk svært ved at holde masken i de rette folder. Aner ikke om der findes en sådan stilling.

Jamen, du kan da få en tid en torsdag, der har vi længe åbent. Her er der tider til 16.30 og 17.00. Så langt var vi kommet, suk, og hun så helt alvorlig ud.
Det er så her, jeg er lige ved at springe ud af vinduet, hvis der havde været et, og vi ikke var på 3. etage. Det er nok med vilje, at det er vinduesfrit område.

Er her da ingen som helst forståelse for, hvad jeg siger.
NEJ, vi har regler og de gælder for alle. Reglerne skal overholdes.

Min logiske sans siger, at det jo spildt tid at skulle til en samtale. Hvad skal vi tale om? Næ nej, vi skal tale om ingenting. Jo, de skal da lige huske mig på, at hvis jeg ikke har arbejde på 20 timer, eller derover på uge, så står jeg til aktivering i januar 2018. Jeg har været ledig fra 1.oktober til 13.november.

Jeg tror, jeg blev mere og mere rød i ansigtet og tryk avler modtryk, så stemningen blev mildest talt lidt anstrengt. Normalt kan jeg faktisk godt beherske mig, men når meningsløsheden og uretfærdigheden himmelråbende skriger mig i ansigtet, bliver jeg nødt til at reagerer.
Sommetider har jeg det, som jeg ikke er fra denne planet.

Billedresultat for fremmed planet

Gina, nu er det sådan, at reglerne er ens for alle. Ja, præcis det, der er problemet. Jeg behøver ikke en løftet pegefinger for,at du kan beholde dit job og jeg vil ikke spærres inde.

Har faktisk klaret mig selv det meste af mit liv. Arbejdet, fået 5 børn, taget uddannelse, arbejdet, taget uddannelse, passet børnene, taget en uddannelse mere, oplevet livet på meget tæt hold, ungerne er efterhånden fløjet ud i verden, og nu er jeg tæt på pensionsalderen. Hvem tror du vil ansætte mig i et fast job? Her svarede hun ikke, men hendes øjne sagde ”du har ret”. Hvad vil du have, jeg skal gøre?

Kan vi ikke bare afslutte denne samtale og lade mig komme videre i mit liv. Send mig en tid til det næste ”vigtige” møde, så vi kan spilde hinandens tid.

Jamen, sådan er regler nu engang om jeg kan lide det, eller ej, var svaret.Så vær med til at ændre dem, var mit svar. Hjælp dem der har behov og spar pengene. Jeg har selv betalt til min understøttelse gennem flere år.

Der er afsat 30 min. til samtalen.

Den stakkels sagsbehandler tog det nu meget pænt, og det endte da også med, at vi gav hinanden hånden og sagde GOD jul med et skævt smil på læben.

 

 

Mødet med jobcenter og stramme tøjler!

“Du må ikke ryge. Du må ikke tage hunden med. Og du må ikke bære skudsikker vest, hvis du har et ærinde eller møde med en af de ansatte i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning.”

Sådan står der på et offentligt opslag på et af jobcentrene på Nørrebro. Det står der godt nok ikke i Skanderborg Kommune, tror jeg da ikke. Tjekker lige næste gang.:)Billedresultat for arbejdssøgning Jeg sidder allerede ned.

Ved snart ikke, hvor jeg skal ende og begynde. Det giver så lidt mening, at det er svært at finde ord. Vil dog forsøge alligevel for det er nu lidt af en oplevelse. Ikke absolut af de bedste, men en oplevelse, som en del danskere er en brik i.
Jeg er trods alt lidt priviligeret, har  en uddannelse, har frivilligt valgt min situation, og lige nu har jeg et deltids vikarjob på en skole.

Mit nye vikarjob er, som det nu er at være lærer.. Relateret billede

Når jeg er på deltid, skal jeg stadig være tilmedt jobcentret. Skal stadig søge 2 job om ugen, (hvad hvis der ikke er nogen ?) Sorry, du skal søge alligevel-

Vi tager det lige en gang til. Melder mig ledig på arbejdsmarkedet 1.oktober. Bliver indkaldt til et 3 timers møde på Fagforening og A-kasse. Her bliver man så skrevet og fortalt, om de regler du SKAL overholde for at få dagpenge.  Dagpenge, som jeg for mit vedkommende, har betalt til i over 15 år.
Fair nok, selvfølgelig skal der være en retning, og en vilje til at komme videre.  Bureaukratiet fylder nu nok mere, end jeg mener er ok og nødvendigt.
Forleden var jeg på Silkeborg Idrætsklinik med mit knæ, endnu engang. Efter lægens dom, skulle jeg tale med en sygeplejerske om min forestående meniskenoperation i januar 2018.

Billedresultat for arbejdssøgningTjaaa, efterløn er for mig “not an option”. Plejehjem, for tidligt, så nyt knæ “it is”!

Vi endte sjovt nok i skolereformen, hun har skolebørn og er ikke begejstret for reformen.
Så en tur omkring jobcentret, hvor hun havde trådt sine sygeplejesko for nogle år siden. Så vi havde en del vi kunne snakke om, og det gjorde vi.

Hun var blevet fyret, nedskæringer på sygehusområdet (hørt før), og gik så hjemme på barsel.
Det gik således, for at gøre en lang historie kort, at hun kunne få sit job igen. Der ville lige gå en måned, så ansættelseskontrakt var klar, og hun ventede bare på, det blev den første arbejdsdag.
Trods det blev der stadig forlangt af hende, at hun skulle søge 2 job om ugen.
Kan vi kalde det manglende flexibilitet? Det kan vi vist godt.

Relateret billede

Hver dag skal jeg tjekke mine jobforslag. Det glemte jeg, eller det vil sige, forvirret, som jeg jo kan blive, var jeg på Jobindex, netflix, Jobnet,Stepstone, eller hvad pokker det nu hedder.

Så skal jeg da hilse og sige, at der med lynets hast kom en mail fra Skanderborg kommune.
“Vi kan se du ikke har tjekket dine jobforslag”, “hvis du stadig skal være berettiget til dagpenge ..bl.a. bl.a   ……”
Ja, undskyld mig, sidder der folk og overvåger mig- nej, selvfølgelig ikke, det er en robot og den sladre.

Billedresultat for arbejdssøgning

“Det siger jeg dem fru. Heilberg, verden er da helt af lave”
Nå, jeg laver en stak små mapper med CV, eksamensbevis, et par udtalelser og kører rundt, to om ugen, til skolerne i oplandet og lidt længere væk.  Tilbyder min erfaring og viden som lærer eller  lærervikar.
Samtidig søger jeg de job, der popper op på Jobnet- det er jo en ordre.

En del af de job, er faktisk ikke relevante for mig.  Trompet- og matematiklærer! Mave-og tarmkirurg! Kemi-og fysiklærer og matematik!

På nuværende tidspunkt har jeg sådan cirka 14 ansøgninger, (har ikke helt styr på det), som er sendt afsted, og som jeg ikke har fået svar på endnu af flere grunde f.eks., at ansøgingsfristen er i december.
Jeg kan “risikerer”, at jeg pludselig har flere job til rådighed – skal jeg så tage dem alle, eller må jeg vælge??

Så har jeg jo også lige været indkaldt til et møde  med en sagsbehandler! Hvorfor kan jeg ikke lige gennemskue. Mødet skal vare i 30 min., og det er meget præcist. Jeg fik skam ros, og at jeg jo var en aktiv ansøger og gjorde det rigtige. Mærkede faktisk en vis , hvad skal jeg kalde det, “beundring”, eller måske bare en lettelse over, at jeg faktisk gjorde mit “arbejde”.
“Jeg tror ikke, han har læst mine ansøgninger, så ville beundringen dale, er jeg sikker på”

Han blev så glad, da han fik skrevet, at alt går godt og jeg kunne jo vende front mod den anden del af landet, det var mod Hammel og søge der også. Men han ville da se frem til næste samtale, det havde jo været en interessant samtale.
Jeg ved ikke, hvad jeg har sagt, men noget godt har jeg åbenbart sagt.

Så da jeg måtte ringe og aflyse næste samtale, fordi jeg havde fået arbejde, blev han helt trist, men sagde selvfølgelig, at han var glad for, at jeg havde fået job. Dejligt med noget ros og bekræftigelse.
Sagsbehandler: “Desværre ,men  du skal komme til næste samtale, den kan vi ikke aflyse. Når du er på deltids ansættelse og fuldtidsunderstøttelse” – OMG-som mine børn og elever ville udtrykke sig.
Mig: “Jamen , jeg er på arbejde!”
Sagsbehandler: “Det må vi se på og finde en tid, der passer!”
Mig: “Vi kan da tage et fyraftensmøde”
Sagsbehandler: stilhed

Brug dog tid, penge og resourcer på de mennesker, der virkelig har brug for det. Det administrative koster en krig.

Jeg kan godt selv finde ud af det, så brug energien andre steder. Arbejde for at få indført borgerløn, kunne være et godt bud.  Det vil være billigere i længden

Hvert år postes der 16 milliarder kroner i det danske beskæftigelsessystem, og er dermed et af verdens dyreste. Samtidig ønsker virksomheder åbenbart, efter sigende, ikke at hente arbejdskraft fra jobcentrene. Måske kan jeg godt følge dem, al initiativ og motivation tages fra folk. Kommer man med en konstruktiv ide, er der 117 regler der skal følges, og så ryger det hele i vasken. Så igen flexibilitet ville være en dejlig ting.

.Relateret billede

Hvad gør vi nu, lille du?

Vi snupper lige et tilbageblik. Fra 2013 og frem til 2017,  med øjnene rettet mod 2018. En ny overenskomst skal forhandles for lærerne. Det store forhandlingsområde bliver nok arbejdstidsaftalen, som blev trukket ned over øjnene på lærerne, sammen med en del andre ting.
I det store hele handlede det om besparelser, og stadig handler det om besparelser. Spændende at følge de kommende forhandlinger OK18.

“Konflikten” har nu kørt i 4 år, og skolernes fundament smuldre, forældrene flytter deres børn til private- og friskoler. Eleverne er trætte af de lange dage og mange vikarer.
Lærerne flygter fra folkeskolen til andre beskæftigelser, en del er blevet stressede og syge. Heldigvis er der stadig lærere i folkeskolen, men nivauet er svært at opretholde.

Lockouten af lærerne var  planlagt af SRSF-regeringen længe før lærernes overenskomstforhandlinger med Kommunernes Landsforening gik i gang. Resultatet var bestemt på forhånd i form af en folkeskolereform med store forringelser for lærere og elever. Lærernes modstand skulle knækkes. Det var i al hemmelighed besluttet.

Set med historiske øjne var/er lockouten i april 2013 den hidtil største arbejdskamp i det 21. århundredes Danmark. Den varede 25 dage. 50.000 folkeskolelærere blev lockoutet og 557.000 elever ramt.
Allerede i 2013 var de fleste af os overbevist om, at der var begået et overgreb mod lærerne, og at det hele var planlagt på forhånd.
Dengang var det konspirationsteorier.
Nu er det virkeligheden, der banker på.

Lærerne og folkeskolelever og -forældre stod således over for to hold arbejdsgivere med en skjult og forhåndsaftalt dagsorden. Der har været mistanke om aftalt spil hele vejen igennem. Men Thorning-regeringen og dens ministre har konsekvent løjet  og benægtet det

Så kom indgrebet 2013

Klokken 10 trådte statsminister Helle Thorning-Schmidt, børne- og undervisningsminister Christine Antorini og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen frem bag tre talerstole i Statsministeriets spejlsal med korte jakker og beslutsomme miner. Ifølge medierne havde regeringen siddet om natten og forberedt indgrebet, men det kunne man ikke se på de tre.

Statsministeren indledte:
“Konflikten på lærerområdet har nu varet i næsten fire uger. Situationen er, at der i lang tid ikke har været nogen reel forhandling mellem parterne: Og der er ingen tegn på, at det vil ændre sig fremadrettet. Samtidig har vores børn og vores unge ikke fået undervisning i næsten fire uger”, lød de velforberedte ord.

Herefter blev selve lovforslaget præsenteret. I korte træk gik indgrebet ud på, at lærerne fra august 2014 ikke længere ville have ret til at forhandle arbejdstidsregler med kommunen. Aldersreduktionen skulle udfases, og lærerne ville få i alt omkring 3.000 kroner årligt i lønforhøjelse

Bornholm, juni 2013:
Finansminister Bjarne Corydon og KL-formand Erik Nielsen præsenterede en økonomiaftale, som blandt andet forudsatte, at hver lærer underviser to timer mere om ugen og jo mere undervisning, jo mindre forberedelsestid, har vi senere konstateret. Hvor blev lønstigningen af? Hovsa, der kom vist også flere elever i klasserne!

Bjarne Corydon blev som finansminister kendt for konflikten med lærerstanden i foråret 2013 og salget af 19% af de statslige aktier i energiselskabet DONG til den kontroversielle investeringsbank Goldman Sachs i starten af 2014
Den 22. december 2015 offentliggjorde Bjarne Corydon, at han forlod dansk politik til fordel for en toppost i konsulentfirmaet McKinsey

23. okt. 2014 – en lærer fortæller – 4 ugers skema
(jeg har valgt de to første uger han har dokumenteret-resten ligner. Jeg kender det selv og kan bekræfte, at det er sandt)

Mandag 1/9: Uforberedt. Forberedelsestid: 0 minutter.
Tirsdag 2/9: Uforberedt. Forberedelsestid: 45 minutter.
Onsdag 3/9: Forberedt til 2 lektioner. Forberedelsestid: 15 minutter.
Torsdag 4/9: Nogenlunde forberedt til 2 lektioner. Forberedelsestid: 30 minutter.
Fredag 5/9: Nogenlunde forberedt til 2 lektioner. Forberedelsestid: 0 minutter.

Mandag 8/9: Uforberedt. Forberedelsestid: 60 minutter.
Tirsdag 9/9: Fuldstændig forberedt. Forberedelsestid: 30 minutter.
Onsdag 10/9: Mangelfuldt forberedt. Forberedelsestid: 15 minutter.
Torsdag 11/9: Nogenlunde forberedt til 1 lektion. Uforberedt til resten. Forberedelsestid: 0 minutter.
Fredag 12/9: Uforberedt. Forberedelsestid: 0 minutter.

Den forberedelsestid, der er anført ud for hver enkelt dag, er den tid, jeg har til at forberede undervisningen den efter­følgende dag. I tilfælde af god tid en dag – det er der sjældent – kan forberedelsestiden også »trække spor« til andendagen, hvis der er tale om et forløb over for eksempel to timer.

Oversigt over min forberedelsestid i september. Listen repræsenterer ikke kun én lærer på én skole, men rigtig mange lærere på rigtig mange skoler. Det er den folkeskole, regeringen og KL har skabt med reformen. Hvad er deres forsvar?

Omprioritering: 9.juni 2015
Så mange lærerstillinger kan ryge i din kommune
Kommunerne skal spare en procent om året i et nyt omprioriteringsbidrag. Det er resultatet af den nyligt indgåede aftale med regeringen om kommunernes økonomi. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at det kan betyde i alt 2.000 færre lærere over de næste fire år. Se hvor mange det drejer sig om i din kommune.

Ellen Trane skal forklare sig om stigende undervisningstimetal
15. apr. 2016
Folkeskolen.dk om stigningen i lærernes undervisningstimer har fået SF’s Jacob Mark til at bede undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) om en forklaring i Folketingets spørgetime på onsdag.
Hvad er det, hun skal forklare? At vi /lærerne er blevet snydt i hoved og r..?

10. jan. 2017
OK18: “Vi kommer til at snakke om arbejdstid”
Lærernes arbejdstid skal endnu engang på bordet ved Overenskomst 2018. Men hvordan skal emnet rejses? Det spørgsmål og andre drøfter DLF’s kredsformænd i disse uger på møder over hele landet.

“Vi står med udfordringer i folkeskolen. Skolerne oplever rekrutteringsproblemer. Vi står med forældre, der flytter deres børn væk og over på friskoler. Vi har problemer med arbejdsmiljø en del steder. Stor personalegennemstrømning fylder meget. Vi har brug for at skabe attraktive arbejdspladser. Det skal OK18 altså bidrage til at finde nogle løsninger på”.
Udvalgsformanden mener, at forhandlingerne giver mulighed for at gøre det bedre, end det sker i dag.

“Vi kan ikke klare hele folkeskolens og kommunernes økonomi i overenskomsten, men vi kan godt i højere grad skabe sikkerhed for, at lærernes muligheder for at lykkes med opgaven bliver bedre”, siger han, og understreger, hvorfor det er vigtigt, at DLF allerede nu – mere end et år før forhandlingerne for alvor brager løs – begynder at samle de gode ideer ind.

http://www.dlf.org/nyheder/2017/september/bondo-fortaeller-om-ny-bog-om-lockouten

https://www.folkeskolen.dk/616177/laerer-konflikten-i-2013—og-dens-efterspil